TATRAAUDIT

Audítorská činnosť

Výkon auditu

Výkon auditu prebieha v týchto fázach:

  • Predaudit – v tejto fáze vykonáme analytické testy vecnej správnosti a testy detailov na vybranej vzorke. Oboznámime sa s internými kontrolami a celým systémom vedenia účtovníctva. Analyzujeme postupy účtovania vo vzťahu k zákonu o účtovníctve, k zákonu o dani z príjmov, k zákonu o DPH.
  • Audit účtovnej závierky – v tejto fáze v čase podľa dohody s klientom overíme účtovnú závierku.
  • Audit výročnej správy – pokiaľ má spoločnosť povinnosť vyhotoviť výročnú správu.

Počas roka sme svojim klientom k dispozícii a konzultujeme účtovné a daňové dopady jednotlivých hospodárskych operácií s ich komplexným posúdením vplyvu na účtovnú závierku a daňové priznanie.

TATRAAUDIT

Štatutárny audit

Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, príspevkových organizácií a účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania zostavenej podľa slovenských právnych predpisov.

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vyplýva účtovným jednotkám podľa §19 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Povinnosť zostaviť a overiť konsolidovanú účtovnú závierku audítorom majú účtovné jednotky podľa §22 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Audit konsolidačných formulárov

Audit alebo podpora zostavovania konsolidačných formulárov (reporting package) podľa požiadaviek materskej spoločnosti v zahraničí na účely ich zahrnutia do konsolidačných výkazov materskej spoločnosti.

Transformácia účtovnej závierky podľa IFRS

Podpora pri transformácii individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských právnych predpisov na IFRS.